سياست هاي راهبردي كانون

 

 •  تقویت زیرساخت و سرمایه‌گذاری در پژوهش و فن‌آوری در صنایع لوازم خانگی انرژی‌بر.
 •  جذب سرمایه داخلی و خارجی به منظور ارتقاء دانش فنی در صنایع لوازم خانگی انرژی‌بر.
 •  ارتقاء رقابت‌پذیری صنایع لوازم خانگی انرژی‌بر با خارج و با سایر صنایع.
 •  توسعه سطوح همکاری بین‌المللی در ارتقاء وضعیت بازار.
 • ایجاد محیط امن برای ایجاد و رشد فعالیت‌های علمی و پژوهشی.
 •  آینده‌نگری این صنعت در راستای سیاست‌های کلی کشور (قیمت گذاری انرژی: برق – گاز).
 • جایگزین نمودن روش‌های نوین تولید به جای روش‌های سنتی و غیر علمی.
 •  ایجاد آموزش‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی در سطوح مختلف جهت ارتقاء بهره‌وری و کیفیت تولید.
 •  تحلیل فرصت‌ها و مزیت‌ها در کنار تهدیدها و چالش‌ها در این صنعت.
 •  ارتقاء سطح تکنولوژی از طریق انتقال دانش فنی مناسب با رویکرد تولید چند ملیتی و منطقه‌ای.
 •  ایجاد و تقویت موسسات پژوهشی و فن‌آوری خصوصی دانش‌بنیان.